کیم مین جائه

Flower Crew: Joseon Marriage Agency

سال: 2019

16 قسمت

امتیاز: 6.9

بازیگران: کیم مین جائه - گونگ سیونگ یئو

خدمه‌ی گل یک آژانس ترتیب دهنده‌ی َآشنایی بین افراد است که قرار است یک دختر معمولی را با یک آهنگر برای ازدواج به یکدیگر معرفی کنند. بصورت تصادفی آهنگر یک شبه پادشاه میشود بدون اینکه از عروس خود خبری داشته باشد. پادشاه دوباره از خدمه‌ی گل کمک میگیرد تا او را پیدا کنند و او را به یک مقام اشرافی نائل میکند تا بتواند با پادشاه ازدواج کند. 

این لیست را دوست داشتید...